bedre seksuell helse siden 1983

Vold i nære relasjoner mellom kvinner

Vold i nære relasjoner mellom kvinner er like utbredt som blant andre par. Reaksjonene på å utsettes for vold kan gjøre det vanskelig å bryte ut av forholdet men mange står parat til å hjelpe dem som trenger det.

KSK22 pexels rodnae productions 5617833

En mye brukt voldsdefinisjon er at “Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, skremmer eller krenker, får den andre til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil” (Isdal).

Begrepet vold i nære relasjoner dekker blant annet fysisk, psykisk, seksuell, økonomisk og materiell vold. Vold som utøves i nære relasjoner pågår ofte over tid og voldsutøvelsen kan ha ulik form.

Vold kan utøves kontinuerlig med en kombinasjon av ulike typer vold. Volden kan også være sjelden og episodisk men frykten eller faren for gjentakelse, latent vold, kan prege hele forholdet.

Partnervold blant norske par
Undersøkelsen Vold og voldtekt i Norge, er en nasjonal forekomststudie som ble gjennomført av NKVTS i 2014. Funnene tyder på at vold, kontrollerende atferd, voldtekt og andre seksuelle overgrep er utbredt blant norske par.

De kvinnelige respondentenes erfaringer med vold, kontroll, voldtekt og seksuelle overgrep fra partner, ektefelle og/eller kjæreste var nedslående. 17,1 prosent hadde vært utsatt for fysisk vold fra partner og 30,7 prosent hadde opplevd kontrollerende atferd.

Blant de 17,1 prosentene som har opplevd fysisk vold hadde hele 78,5 prosent også opplevd kontrollerende atferd. 21,6 prosent hadde blitt utsatt for overgrep, 3,8 prosent hadde blitt voldtatt og 5,5 prosent hadde vært utsatt for andre typer seksuelle overgrep av partner.

Partnervold blant skeive par
En oppsummering av funn fra ulike internasjonale studier om partnervold viser gjennomgående at LHBT-personer oftere utsettes for vold i nære relasjoner enn heterofile, men at det ikke dreier seg om store forskjeller.

Andelen lesbiske og andre kvinner som har sex med kvinner som opplever partnervold, kontroll, voldtekt og seksuelle overgrep i Norge kan på bakgrunn av dette antas å være lik eller høyere enn andelen blant heterofile kvinner.

Voldsspiralen
Voldsspiralen kan illustrere hvordan det å utsettes for psykisk vold over tid kan bidra til å normalisere volden for den voldsutsatte og voldsutøveren.

Voldelige forhold starter som de fleste andre forhold med en sterk følelse av gjensidig forelskelse. Volden kommer til syne først et stykke inn i relasjonen, først i det små for så å gradvis øke i omfang, intensitet og variasjon. Det som oppleves som normalt i relasjonen endres og grensene for hva som aksepteres flyttes hos både voldsutsatt og voldsutøver.

Normaliseringsprosessen påvirker den voldsutsattes selvfølelse og troen på at ting kan bli bedre, mange isolerer seg og mister etterhvert kontakt med sitt eget nettverk av venner og familie.

Å bryte ut av voldsspiralen og et voldelig forhold etter å ha blitt gradvis psykisk nedbrutt over tid er svært krevende og kan oppleves både skremmende og ensomt. Men man må ikke gjøre det alene, man både kan og bør be om profesjonell hjelp.

Etterreaksjoner på vold, voldtekt og seksuelle overgrep
Det finnes ingen fasit på hvilken type vold som gir hvilke type reaksjoner. Mange som lever med en voldelig partner utsettes for flere typer vold samtidig. Voldtekt og seksuelle overgrep fører i større grad enn fysisk og økonomisk vold til utfordringer knyttet til intimitet og nærhet og det å leve i et voldelig forhold over tid kan være helseskadelig, uavhengig av type vold som utøves.

Vanlige etterreaksjoner etter vold, voldtekt og seksuelle overgrep er blant annet angst, skam, søvnforstyrrelser, skyldfølelse, konsentrasjonsvansker, bagatellisering av voldshendelsen, følelser av tvil om hva som egentlig skjedde, utagering og en følelse av ensomhet. Det er helt vanlig å oppleve mer enn én av disse samtidig, noen reagerer med én gang og andre bruker lang tid på å reagere. Du kan lese mer om vanlige etterreaksjoner på dinutvei.no

Ressurser og nettsider
Alle kommuner skal ha et krisesentertilbud som blant annet skal tilby et trygt, midlertidig botilbud og råd, veiledning og støtte. Kontakt krisesenteret i din kommune eller kommunen du oppholder deg i hvis du er i et voldelig forhold. Det finnes tilbud til voldsutsatte og voldsutøvere i hele landet. Listen under er ikke uttømmende.

  • VOlinjen.no eller tlf. 116 006 er en døgnåpen og gratis hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner
  • Ungerelasjoner.noer et anonymt chattilbud for deg mellom 16 og 25 år som er i en usunn relasjon og lurer på om du utsettes for vold
  • Dinutvei.no er en nasjonal, kvalitetssikret veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep
  • Krisesenter.comgir deg oversikt over alle krisesentrene i Norge
  • Bufdir.no har oversikt over familievernkontorer, krisesentre og andre nasjonale hjelpetilbud for voldsutsatte i Norge
  • DIXI.no er et lavterskeltilbud til dem som er utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep og seksuell trakassering
  • ATV-stiftelsen.no har behandlingstilbud til voldsutøvere og voldutsatte pårørende
  • JURK.no tilbyr gratis juridisk bistand til alle som definerer seg som kvinner
  • Politiet.noeller tlf. 02800