bedre seksuell helse siden 1983

Er jeg i et voldelig forhold?

Det er helseskadelig å leve i et voldelig forhold, men det kan være vanskelig å oppdage at kjæresten utøver vold. Les om ulike typer vold og hvor du kan henvende deg hvis du har en voldelig partner.

KSK22 pexels liza summer 6382705

Utsettes jeg for vold?
Vold utøves dessverre like ofte i nære, likekjønnede relasjoner mellom kvinner som ellers i befolkningen.

Hvis du opplever at partneren din tvinger deg til å gjøre ting du ikke ønsker, kontrollerer og overvåker deg, forsøker å isolere deg fra familie og venner, stadig vekk beskylder deg for å være utro, truer og skremmer deg, låser deg inne i leiligheten, nekter deg tilgang til egne penger eller å ha en inntekt, sparker og dytter deg, voldtar deg eller utfører andre seksuelle overgrep kan det være grunn til å revurdere hvor godt forholdet er.

Noen par er enige om å skru på snapmap slik at man alltid kan se hvor den andre befinner seg eller å ringe hverandre med FaceTime slik at man kan se hverandre i løpet av dagen. I andre relasjoner kan dette være et uttrykk for usunn kontroll. Er du usikker på om du lever i et voldelig eller usunt forhold kan du kontakte ditt lokale krisesenter for råd, veiledning og hjelp til å se relasjonen med et utenfra-blikk.

Å erkjenne av at man er i en voldelig relasjon en nødvendig forutsetning for å mobilisere kreftene som trengs for å komme seg ut av forholdet. Økt kunnskap om hva vold er og ulike former for vold vil kunne gjøre det lettere å identifisere voldshandlinger men erkjennelsen kan oppleves svært tung.

Våg å be om hjelp
Du kan få støtte, råd og veiledning av erfarne fagfolk på chat eller telefon. Ungerelasjoner.no er et anonymt chattilbud for dem 16 og 25 år som er i en usunn relasjon og lurer på om de utsettes for vold.

VOlinjen.no eller tlf. 116 006 er en anonym og døgnåpen hjelpelinje for dem som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner. Nederst i denne artikkelen finner du flere linker og ressurser.

Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, skremmer eller krenker, får den andre til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil.

Per Isdal, psykologspesialist og psykoterapeut

Ulike former for vold
Vold er enhver handling rettet mot en annen person, som gjennom at denne handlingen skader, skremmer eller krenker, får den andre til å gjøre noe mot sin vilje eller slutte å gjøre noe den vil. Volden kan ta ulike former. Fysisk vold er handlinger som skader den andres kropp, for eksempel å slå med flat eller knyttet hånd, sparke, bite, lugge, dytte, holde fast eller stenge inne. Dette er ofte den første typen folk tenker på når det er snakk om vold.

Psykisk vold er handlinger som skremmer, ydmyker, utnytter, latterliggjør, ignorerer eller psyker ut den andre. Den psykiske volden etterlater ikke fysiske spor slik den fysiske volden gjør men etterlater psykiske spor som blant annet følelser som skam, utrygghet og mindreverdighet. Psykisk vold kan være vanskelig å oppdage for dem rundt og den voldsutsatte.

Seksuell vold er alle seksuelle handlinger uten samtykke fra begge/alle involverte parter og omfatter handlinger fra voldtekt til uønsket seksuell berøring. De fleste kvinner som voldtas blir voldtatt av partner eller venner.

Latent vold er typisk i nære relasjoner som er preget av episodisk vold der den voldsutsattes hverdag og livsutfoldelse begrenses av en kontinuerlig frykten for at volden skal gjenta seg. Volden “ligger i lufta”.

Økonomisk vold kan være å nekte partneren å ha en inntekt, ikke få innsyn i egne bankkonti, å ikke få kjøpe det man ønsker med egne penger eller å måtte ta opp lån selv om man ikke ønsker.

Materiell vold er å ødelegge materielle ting (klær, møbler m.v.) som betyr mye for den andre eller for å skremme den andre.

Digital vold er å bruke internett og digitale plattformer til å true, utpresse, dele privat informasjon om eller bilder/videoer av den andre. I tillegg kan man oppleve andre former for vold, kontroll og overgrep fra partneren sin og andre man står nært. Du kan lese mer om flere ulike typer vold, vold i nære relasjoner og typiske ettervirkninger av vold her.

Be om hjelp - det hjelper!
Selv om voldsutsatte ikke har noe ansvar for volden de utsettes for kan det være vanskelig å fortelle familie og venner om det de opplever.

Hvis man er i et voldelig forhold og trenger hjelp til å bryte ut eller råd og veiledning bør man be om hjelp fra noen med erfaring.

Alle som utsettes for partnervold kan kontakte krisesenteret. Det gjelder også dem som utsettes for psykisk og økonomisk vold. Krisesentrene er ikke forbeholdt de av oss som utsettes for fysisk partnervold. De ansatte du møter har lang erfaring med å bistå, rådgi og veilede voldsutsatte.

Ressurser og nettsider
Det finnes tilbud til voldsutsatte og voldsutøvere i hele landet. Listen under er ikke uttømmende men gir deg et godt overblikk over det landsdekkende tilbudet.

  • Ungerelasjoner.noer et anonymt chattilbud for unge mellom 16 og 25 år som er i en usunn relasjon og lurer på om de utsettes for vold
  • VOlinjen.no eller tlf. 116 006 er en anonym og døgnåpen hjelpelinje for dem som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner
  • Dinutvei.no er en nasjonal, kvalitetssikret veiviser til hjelpetilbud, informasjon og kunnskap om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep
  • Krisesenter.com gir deg oversikt over alle krisesentrene i Norge
  • Bufdir.no har oversikt over familievernkontorer, krisesentre og andre nasjonale hjelpetilbud for voldsutsatte i Norge
  • DIXI.no er et lavterskeltilbud til dem som er utsatt for voldtekt, seksuelle overgrep og seksuell trakassering
  • ATV-stiftelsen.no har behandlingstilbud til voldsutøvere og voldutsatte pårørende
  • JURK.no tilbyr gratis juridisk bistand til alle som definerer seg som kvinner
  • Politiet.noeller tlf. 02800