bedre seksuell helse siden 1983

Spørsmål om resultatet ditt? Chat med oss anonymt her.

Sett ord på det! Chat her.

Hva er livsstilstesten?

Livstilstesten gir deg en tilbakemelding på rusvanene dine i form av grønt, gult eller rødt resultat. Grønt resultat indikerer at du drikker alkohol eller bruker andre rusmidler med måte. Gult resultat indikerer at ditt inntak av rusmidler kan innebære risiko eller at du befinner deg i grenseland for å utvikle et helseproblem. Er resultatet rødt kan rusvanene dine være helseskadelige. Det kan handle om hvor mye alkohol eller illegale rusmidler du inntar, kombinasjonen av ulike rusmidler eller kombinasjonen av det å ruse seg og ha sex.

Testen gir ikke et nøyaktig svar. Dette er fordi Verdens helseorganisasjon (WHO) og norske helsemyndigheter har valgt ikke å sette grenser for når alkoholinntaket er skadelig. Ifølge Helsedirektoratet starter risikoen ved null, og øker deretter. Drikker du alkohol nå og da, vil du i denne livsstilstesten lande på grønt – men strengt tatt er resultatet ditt gult eller rødt. I denne testen passerer du først terskelen for gult når du drikker alkohol 5 til 6 ganger i uken, da norske forskningsdata forbinder dette med en kortere levetid. For å forebygge hjerte- og karsykdom anbefaler Helsedirektoratet at inntaket av alkohol bør begrenses til 5 og 10 enheter i uken, hos henholdsvis kvinner og menn. Alkohol er dessuten kreftfremkallende. Ifølge Kreftforeningen har kvinner som drikker daglig og i gjennomsnitt mer enn én alkoholenhet per dag, økt risiko for brystkreft. Videre har både kvinner og menn en økt risiko for å få kreft i tykk- og endetarm hvis de drikker over henholdsvis én og to alkoholenheter per dag. Et regelmessig og høyt alkoholforbruk er, også ifølge Kreftforeningen, forbundet med økt risiko for spiserørskreft, kreft i lever, munn, svelg og strupe.

Arena 01

Arena er et samtaletilbud

Arena er Helseutvalgets rusforebyggende tiltak. Vi tilbyr en nettbasert livsstilstest som kan gi indikasjoner på om din bruk av rusmidler bidrar negativt til helsen eller annen risiko knyttet til rusbruk. Testen gir deg en rask tilbakemelding på bare ett minutt.

Videre får du tilbud om å kontakte oss anonymt via chat hvis du ønsker. Hvis du velger å chatte med oss bestemmer du selvsagt selv hva du vil snakke om. Enten om det gjelder ditt resultat av livsstilstesten, spørsmål om bruk av alkohol eller andre rusmidler, sex eller andre utfordringer du måtte ha. Du kan velge å være anonym. Alle ansatte og frivillige har taushetsplikt.

Støtte helt uten pekefingre

Arena-teamet er vant til å snakke om uteliv, rus og sex. Du kan snakke med dem om det du vil, ingen tema er for vanskelig og ingen spørsmål er dumme. Vi har god kjennskap til ulike situasjoner, også de vanskelige, som kan oppstå i forbindelse det å drikke alkohol eller andre rusmidler. Sett ord på det.

Bestill gratis kondomer
Arena 04
Arena 06