Helseutvalget ønsker selvtest for hiv som et nasjonalt tiltak

Helseutvalget ønsker selvtest for hiv som et nasjonalt tiltak

I budsjetthøring med Stortingets Helse- og omsorgskomité foreslår Helseutvalget at det øremerkes 2,1 millioner kroner til selvtest for hiv i statsbudsjettet for 2019. 


Globalassets Upload Images Pressebilder Sedler Mynter Nyseddelserie Pressebilder 500 Bunter

(Illustrasjonsfoto: Norges Bank)

Øremerkede midler til selvtest for hiv 

Helseutvalget møter Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget til budsjetthøring og ber om at det øremerkes 2,1 millioner kroner til  selvtester for hiv. Dersom komiteen imøtekommer Helseutvalgets ønske vil det medføre at så mange som 10 000 selvtester kan distribueres i Norge.  

Ett av tiltakene i Snakk om det! Strategi for seksuell helse (2017-2022) er å vurdere et pilotprosjekt for hjemmetest for seksuelt overførbare infeksjoner. 

Helseutvalget mener at tiden er moden til at myndighetene får fra vurdering til handling, og håper på langsiktighet i det nye tilbudet.

Erfaringer fra Helseutvalgets pilotprosjekt for selvtest for hiv

Helseutvalget lanserte pilotprosjektet “Selvtest for hiv” 7. oktober 2016. Hensikten var å øke andelen som testet seg for hiv. I løpet av pilotprosjektets to første uker ble i overkant av 1 000 selvtester for hiv bestilt og sendt ut. 

Erfaringene fra prosjektet viser blant annet at én av fire som bestilte testen aldri hadde testet seg for hiv og at 80 % av testene ble bestilt av menn som har sex med menn i Norge. 

Den vanligste motivasjonen for å bestille en selvtesten var tilgjengelighet, etterfulgt av anonymitet. Du kan lese mer om resultatene fra prosjektet i Evalueringsrapport: pilotprosjektet Selvtest for hiv.  

Et målrettet tilbud vil gi best effekt

For å redusere forekomsten av hiv i Norge, må andelen som tar en test og testfrekvensen blant de med størst risiko for å smittes med hiv økes betydelig. På den måten vil flere få behandling og ikke overføre viruset til andre.

Helseutvalget vurderer det ikke som hensiktsmessig å ha et nasjonalt tiltak for alle, men mener at tilbudet om selvtest for hiv må rettes inn mot de mest utsatte gruppene. Menn som har sex med menn med innvandrerbakgrunn stod for 60 % av nyoppdagede hivtilfeller i 2017. 

Tilgjengelighet og anonymitet senker terskelen

På bakgrunn av erfaringene fra pilotprosjektet Selvtest for hiv, mener Helseutvalget at tilgjengelighet og anonymitet er svært viktige momenter å ivareta når selvtesten tilbys.

Dette vil senke terskelen for å ta en hivtest, og vil derfor være et effektivt virkemiddel å nå ut i hele Norge til utsatte grupper med betydelig risiko for hiv. Offline