bedre seksuell helse siden 1983

Våre vedtekter

Vedtatt 15. juni 2021.

Aktuelt14

§ 1. Navn

Stiftelsens navn er Helseutvalget.

§ 2. Forretningskontor

Stiftelsen Helseutvalget er en landsdekkende organisasjon med forretningskontor i Oslo.

§ 3. Formål

Stiftelsen Helseutvalget er en landsdekkende, interessepolitisk uavhengig og livssynsnøytral stiftelse som arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende overfor lesbiske, homofile, bifile, transpersoner samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn.

Helseutvalget ønsker også alle andre velkommen til å benytte våre tilbud uten at våre brukere trenger å være åpen om egen kjønnsidentitet, seksuell orientering og/eller praksis.

Helseutvalget skal være en alminnelig stiftelse som ikke har til formål å drive næringsvirksomhet eller fremskaffe fortjeneste. Denne bestemmelsen skal ikke være til hinder for at stiftelsen har inntekter eller at det legges opp reserver for å sikre en fortsatt utvikling av virksomheten etter sitt til enhver tid gjeldende formål. Helseutvalget viderefører virksomheten som tidligere ble drevet av den ideelle organisasjonen Helseutvalget (organisasjonsnummer 971 277 300).

§ 4. Grunnkapital

Stiftelsen Helseutvalget skal ha en grunnkapital på kr 100 000 innbetalt av den ideelle organisasjonen Helseutvalget.

§ 5. Styre

Helseutvalget skal bestå av minimum fem og maks åtte styremedlemmer i tillegg til tre varamedlemmer. Valgkomiteen utnevner styret.

Ansatte er representert med ett styremedlem.

Styret velger selv sin leder. Styrets leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Styremedlemmene (herunder ansattes representant) skal velges for to år av gangen, og suppleres for øvrig etter behov. Ekstraordinært styremøte avholdes når styreleder, revisor eller minst fire av styrets medlemmer ønsker dette.

Styrets medlemmer skal normalt ha kompetanse innenfor det virksomhetsområdet som er fastsatt som stiftelsens formål.

Dersom det sittende styret ved utløpet av en valgperiode, eller ved fratreden i valgperioden ikke foretar noen oppnevning, så fortsetter det eksisterende styret frem til utløpet av neste valgperiode.  Helseutvalgets signatur tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap.

§ 6. Valgkomité

Stiftelsen Helseutvalget skal ha en valgkomité bestående av tre faste medlemmer, hvorav to utnevnes av styret og ett medlem utnevnes av de ansatte blant de ansatte. Medlemmene av valgkomiteen utpekes for to år av gangen.

Valgkomiteen utnevner revisor.

Valgkomiteen velger selv sin leder. Valgkomiteens leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet. Medlemmene skal velges for to år av gangen, og suppleres for øvrig etter behov.

Valgkomiteen skal søke å oppnå at minst ett styremedlem er rekruttert fra de frivillige i Helseutvalget.

Valgkomiteen fungerer inntil nye medlemmer er utpekt.

Valgkomiteen trer i funksjon i forbindelse med utløpet av en valgperiode, eller ved fratreden i valgperioden.

§ 7. Daglig leder og representasjon

Helseutvalgets virksomhet skal administreres av en daglig leder ansatt av styret. Daglig leder forbereder og avgir innstilling i saker som skal behandles i styret. Daglig leder setter i verk de vedtak som er truffet og leder arbeidet etter de retningslinjer som gjelder til enhver tid.

§ 8. Styrets ansvar

Styret er stiftelsens øverste organ. Forvaltningen av stiftelsen er styrets ansvar.

Styret skal sørge for at stiftelsens formål ivaretas, og at virksomheten er organisert på en betryggende måte. Styret skal påse at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for en betryggende kontroll.

Styret kan vedta retningslinjer for virksomheten med tilhørende etiske og driftsmessige regler, og slike andre bestemmelser som måtte være nødvendig til enhver tid.

Styret fastsetter lønns- og ansettelsesvilkår for daglig leder.

Styret er ansvarlig for at det utarbeides et revidert årsoppgjør for det foregående kalenderår.

Årsoppgjøret skal gjøres alminnelig tilgjengelig for allmennheten.

§ 9. Års-styremøte

Et styremøte per år skal gjennomføres som års-styremøte. Års-styremøtet skal avholdes innen utgangen av mai måned. Medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen har rett til å møte på års-styremøtet. Innkalling til års-styremøtet skal sendes til styremedlemmene og varemedlemmer til styret, samt medlemmer og varamedlemmer av valgkomiteen, senest to uker før møtet. Styreleder eller den styret har utpekt, åpner års-styremøtet.

Styret skal på års-styremøtet behandle følgende saker:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

2. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokollen.

3. Årsberetning.

4. Årsregnskap.

5. Budsjett og Virksomhetsplan for kommende år.

6. Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til styret.

7. Valg i henhold til lov og vedtektenes bestemmelser.

8. Valg av revisor.

9. Valg av valgkomite.

§ 10. Endring i vedtektene

Vedtektene kan endres med minimum 2/3 flertall i styret. Endringer i vedtektene skal bekreftes på et påfølgende styremøte før vedtektsendringer trer i kraft.

Forslag om endring av vedtektenes § 6 "Valgkomite" skal behandles og vedtas på to styremøter med et årsmøte mellom. Valgkomiteen skal varsles om slikt forslag til vedtektsendring senest fire uker før årsmøtet.

Ved eventuell oppløsning av Helseutvalget, skal stiftelsens midler utdeles til formål som nevnt i § 3, jf. stiftelsesloven § 52.

§ 11. Stiftelsesloven

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Lov om stiftelser nr. 59 av 2001 (med senere endringer eller tilsvarende ny lovgivning).