Bedre seksuell helse blant kvinner som har sex med kvinner

Bedre seksuell helse blant kvinner som har sex med kvinner (KSK)

I det nyoppstartede pilotprosjekt om seksuell helse blant KSK sammenfatter Helseutvalget forskningen på feltet. Her finner du rapporten Seksuell helse blant kvinner som har sex med kvinner - en kunnskapsgjennomgang.

Forside Ksk

Mye tyder på at kvinner som har sex med kvinner (KSK) er en sårbar gruppe, både når det gjelder seksuelt overførbare infeksjoner (SOI) og uønskede svangerskap. Derfor har Helseutvalget initiert et nytt pilotprosjekt "Bedre seksuell helse blant KSK". Pilotprosjektet har en varighet på tre år, 2017 - 2019.

Pilotprosjektets overordna mål

Gjennom pilotprosjektet "Bedre seksuell helse blant KSK" ønsker Helseutvalget å synliggjøre og kartlegge KSKs seksuelle helse og særlige utfordringer gruppen står overfor med hensyn til SOIer og uønskede svangerskap. På sikt håper Helseutvalget å kunne opprette et likekvinnsbasert lavterskeltilbud for KSK. Lavterskeltibudets innhold og utforming vil baseres på funnene i kartleggingen. 

Initiativet til prosjektet ble tatt fordi man så at arbeid rettet mot seksuell helse blant KSK var et svært underprioritert område, både i Helseutvalget og andre organisasjoner som arbeider for og med seksuelle minoriteter.

Seksuell helse blant KSK - rapporten

Det første steget i pilotprosjektet har vært å gjennomgå tilgjengelig og forskningsbaserte kunnskap som foreligger på feltet. Med utgangspunkt i denne kunnskapen har Helseutvalget skrevet rapporten Seksuell helse blant kvinner som har sex med kvinner - en kunnskapsgjennomgang. 

Du kan lese rapporten lese rapporten her, publisert på Helseutvalgets hjemmesider. 

Sammenliknet med seksuell helse blant MSM bevilges det i Norge svært få midler til forskning på og målrettet, forebyggende arbeid rettet mot seksuell helse blant KSK. Derfor foreligger det ikke representative norske undersøkelser som er egnet til å beskrive variasjoner i helseforhold blant KSK. Dette er én av årsakene til at Helseutvalgets i stor grad har benyttet seg av store representative studier fra USA og England i arbeidet med rapporten.

Rapporten viser at biseksuelle KSK er en sårbar gruppe. Imidlertid er ett av hovedfunnene i rapporten at heterofilt identifiserte kvinner som har eller har hatt sex med kvinner er særlig utsatt, samtidig som de utgjør en vesentlig andel av den seksuelle minoritetsbefolkningen.

Offline